Answer: It’s Tresco Abbey


Plenty of people got this one right. It’s a window in Tresco Abbey.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12 Responses to Answer: It’s Tresco Abbey